موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

ارتباط با مؤسسه ارتباط با مؤسسه

راه‌های ارتباط با

مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- دانشگاه مک‌گیل

  • تلفن و پیامگیر:

 88953485 (021)

  • دورنگار:

88953488 (021)

  • رایانامه:

motaleat1347@gmail.com

  •  صندوق پستی:

تهران، 133- 13145