.... فهرست انتشارات مؤسّسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران-دانشگاه مک گیل ....

(برطبق موضوعات علمي زير نظردكتر مهدي محقّق)

(الف) . اخلاق فلسفي . اسلام و نوگرائي . اصول فقه

(پ) . پزشكي در جهان اسلام

(ت) . تصوّف و عرفان اسلامي

(ح) . حكمت متعاليه

(ز) . زبان و ادب فارسي . زبان انگليسي

(ف) . فلسفة اسلامي .  فلسفه تطبيقي . فهرست كتابهاي چاپي

(ک) . كلام و عقائد اسلامي (شيعي امامي) . كلام و عقائد اسلامي (اهل سنّت) . كلام و عقائد اسلامي (شيعي اسماعيلي)

. كشاورزي در جهان اسلام

(م) . مجموعه هاي مقالات در زمينه هاي مختلف علوم اسلامي – ايراني . مجموعه يادداشتهاي علمي . منطق

(ن) . نسخه هاي خطّي

... نمایشگاه و فروشگاه...

. تهران، خیابان انقلاب، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه چهارم. تلفن: 66409101

. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، جنب خیابان شانزده آذر. تلفن: 66498467

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386