.... فلسفه تطبيقي ....

. بنياد حكمت سبزواري، پروفسور توشي هيكو ايزوتسو، تحليلي تازه و نو از فلسفه حاج ملّا هادي سبزواري، ترجمه دكتر سيّد جلال الدّين مجتبوي، با مقدّمه اي از دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1359، چاپ دوم دانشگاه تهران 1368). 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. مطالعه اي در هستي شناسي تطبيقي، از ديدگاه صدرالدّين شيرازي و مارتين هايدگر، پروفسور الب ارسلان آچيك گنج، ترجمه محمّدرضا جوزي (چاپ شده 1378). 47

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.... اسلام و نوگرائي ....

. درآمدي بر جهان شناسي اسلامي، دكتر سيّد محمّد نقيب العطّاس، ترجمه فارسي از محمّد حسين ساكت و حسن ميانداري و شيوا كاوياني و محمّدرضا جوزي، با مقدّمه دكتر مهدي محقّق در شرح حال نويسنده، (چاپ شده 1374). [4]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. اسلام و دنيويگري (سكولاريسم)، دكتر سيّد محمّد نقيب العطّاس، ترجمه فارسي از احمد آرام با مقدّمه دكتر مهدي محقّق در شرح حال نويسنده، (چاپ شده 1375). [6]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....اخلاق فلسفي ....

. جاويدان خرد، ابن مسكويه، ترجمه تقيّ الدّين محمّد شوشتري، به اهتمام دكتر بهروز ثروتيان با مقدّمه به زبان فرانسه از پروفسور محمّد اركون و ترجمه آن از دكتر رضا داوري اردكاني (چاپ شده 1355). 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. الدّراسـﮥ التّحليليـّﮥ لكتاب الطّبّ الرّوحاني لمحمّدبن زكريّا الرّازي، به زبان عربي و فارسي و انگليسي، با متن چاپي و خطّي، و فرهنگ اصطلاحات، به اهتمام دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1378، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1384). 44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.... منطق....


.
منطق و مباحث الفاظ، مجموعة رسائل و مقالات درباره منطق و مباحث الفاظ (به زبان هاي فارسي و عربي و فرانسه و انگليسي) به اهتمام پروفسور توشی هیکو ايزوتسو و دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1353، چاپ دوم دانشگاه تهران، 1370، چاپ سوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1386). 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. كتاب المناهج في المنطق، صائن الدّين ابن تركة اصفهاني، با مقدّمه فارسي و عربي، به اهتمام دكتر ابراهيم ديباجي، (چاپ شده 1376). [10]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... كشاورزي در جهان اسلام ....

. آثار و احياء، رشيدالدّين فضل الله همداني (متن فارسي درباره فنّ كشاورزي) به اهتمام دكتر منوچهر ستوده و استاد ايرج افشار و مقدّمه دكتر مهدي محقّق (تهران چاپ شده 1368). (4)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... اصول فقه ....

. معالم الدّين و ملاذالمجتهدين معروف به معالم الاصول، شيخ حسن بن شيخ زين الدّين شهيد ثاني، با مقدّمه فارسي و ترجمه چهل حديث در بيان فضيلت علم و وظيفة علما، و مقاله اي در اصول فقه اماميّه از روبرت برونشويك و ترجمه فارسي آن از دكتر ابوالقاسم پور حسيني، به اهتمام دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1362، چاپ دوم مركز انتشارات علمي و فرهنگي1364). 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... دامپزشكي در جهان اسلام ....

. دو فرس نامة منثور و منظوم، (دو متن فارسي مشتمل بر شناخت انواع نژاد و پرورش و بيماري ها و روش درمان اسب)، به اهتمام دكتر علي سلطاني گرد فرامرزي و مقدّمه دكتر مهدي محقّق (تهران چاپ شده 1366). (3)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386