.... زبان و ادب فارسي ....

. جهانگيرنامه، سروده قاسم مادح، به كوشش دكتر سيّد ضياءالدّين سجّادي، با مقدّمه دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1380)./12/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ديوان غزليّات و رباعيّات فتّاحي نيشابوري از شاعران قرن نهم هجري، به اهتمام دكتر مهدي محقّق و كبري بستان شيرين، (چاپ شده 1381، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1385)./13/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. فرهنگ بيست هزار مَثَل و حكمت و اصطلاح، گردآوري و تدوين دكتر مهندس صادق عظيمي، با پيشگفتار و مقاله اي از دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1382). /14/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. مقدمة الأدب، علّامه جارالله ابوالقاسم محمود زمخشري خوارزمي، از روي چاپ ليپزيكِ آلمان 1843 ميلادي، با مقدّمه دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1386). /18/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. فرهنگ لغات و تركيبات و تعبيرات ديوان ناصرخسرو (جلد اوّل آ – ث)، به اهتمام دكتر مهدي محقّق و كبري بستان شيرين، بازبيني و اصلاح دكتر مهدي نوريان، (چاپ شده 1387). /20/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. فرهنگ لغات و تركيبات و تعبيرات ديوان ناصرخسرو (جلد دوم ج - ژ)، به اهتمام دكتر مهدي محقّق و كبري بستان شيرين، بازبيني و اصلاح دكتر مهدي نوريان، (چاپ شده 1387). /21/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386