....پزشكي در جهان اسلام....

. دانشنامه در علم پزشكي، حكيم ميسري (كهن ترين مجموعه در علم پزشكي به شعر فارسي) با مقدّمه انگلیسی، به اهتمام دكتر برات زنجاني و مقدّمه دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1366). (2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. مفتاح الطّبّ و منهاج الطّلاب، ابوالفرج عليّ بن الحسين بن هندو (كليد دانش پزشكي و برنامة دانشجويان آن)، به اهتمام دكتر مهدي محقّق و استاد محمّدتقي دانش پژوه، و تلخيص و ترجمه فارسي و انگليسي و فهرست اصطلاحات پزشكي از دكتر مهدي محقّق (تهران چاپ شدة 1368). (1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. الشّكوك علي جالينوس محمّد بن زكرياي رازي، با مقدّمه فارسي و عربي و انگليسي، به اهتمام دكتر مهدي محقّق، چاپ شده 1372، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي1385). [1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. جرّاحي و ابزارهاي آن، ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوي، ترجمه فارسي بخش سي ام از كتاب التّصريف لمن عجز عن التّأليف، به اهتمام استاد احمد آرام و دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1374، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1384). [5]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. طبّ الفقراء و المساكين، ابن جزّار قيرواني، به اهتمام دكتر وجيهه كاظم آل طعمه، با مقدّمه فارسي و انگليسي از دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1375، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي). [5]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. رسالة حنين بن اسحق به عليّ بن يحيي درباره آثار ترجمه شده از جالينوس، متن عربي با ترجمه و مقدّمه فارسي، به اهتمام دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1378، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1384). 48

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. يادگار (در دانش پزشكي و داروشناسي)، اسماعيل بن الحسن بن محمّد بن احمدالحسيني الجرجاني، معروف به سيّد اسماعيل جرجاني، به اهتمام دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1381). (10)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. تشريح بدن انسان معروف به تشريح منصوري، منصوربن محمّد بن احمد شيرازي، به كوشش دكتر سيّد حسين رضوي برقعي، با مقدمه دکتر مهدی محقق، (چاپ شده 1383). (11)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. مختصر در علم تشريح، كالبدشناسي پزشكي پارسي نگاشت كهن، از حكيم ابوالمجد بيضاوي، تصحيح و تحقيق دكتر سيّد حسين رضوي برقعي، با مقدّمه دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1387). (12)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ابن هندو پزشك و فيلسوف طبرستاني و كتاب مفتاح الطّبّ او، با مقدّمه اي درباره علم پزشكي در اسلام و ايران، از دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1387). (13)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386