.... فهرست نسخه هاي خطّي ....

. فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه دكتر مهدي محقّق موجود در مؤسّسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران- دانشگاه مك گيل، به اهتمام دكتر توفيق هـ . سبحاني، (چاپ شده 1383). 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.... زبان انگليسي ....

. نصاب انگليسي يا زبان آموز سنّتي ايران (مشتمل بر واژه هاي انگليسي با معادل فارسي و عربي)، اثر معتمدالدّوله فرهاد ميرزا، به اهتمام دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده تهران 1384). /15/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.... مجموعه يادداشتهاي علمي ....

. هزار و پانصد يادداشت در مباحث لغوي و ادبي و تاريخي و فلسفي و كلامي و تاريخ علوم، گردآورنده دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1378). 45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... فهرست كتابهاي چاپي....

. فهرست توصيفي انتشارات مؤسّسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران – دانشگاه مك گيل و عنوان هاي انتشارات همايش بين المللي قرطبه و اصفهان، به اهتمام دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده تهران 1387). (62)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386