آقاي دكتر علي اكبر موسوي موحدي (معاونت پژوهشي دانشگاه تهران) در سال 1374، آپارتمان مناسب و وسيعي را در خيابان انقلاب شماره 1076 در اختيار مؤسسه قرار داد و كمك دانشگاه را نيز به يك ميليون تومان در سال رسانيد و كمك هاي مقطعي ديگري را هم براي خريد لوازم كتابخانه و وسائل و ابزارهاي علمي بر آن افزود و حيات تازه اي به مؤسسه بخشيد. 

دکتر مهدی محقق برای جبران كاستي ها جهت تأمين منابع مالي براي امور اداري و انتشاراتي مؤسسه و ابقاء آن، در طي سالهاي 1370تا 1375 سه ماه در سال در مؤسسه بين المللي انديشه و تمدن اسلامي مالزي به تدريس پرداخت و توانست با كمك مادي و حمايت معنوي پروفسور سيد محمد نقيب العطاس (مدير آن مؤسسه) مجموعه اي را به نام «انديشه اسلامي» بنيان نهد و از اين جهت نشان آن مؤسسه در دوازده كتاب از سلسله انتشارات مؤسسه مشاهده مي شود و اين موجب شد كه فعاليت مؤسسه تهران گسسته و منقطع نگردد.

با وجود مضايق و دشواريها، نزديك چهل سال اين حركت با حول و قوت الهي ادامه يافته و مؤسسه نه تنها متجاوز از قريب هشتاد مجلد از نفيس ترين و ارزنده ترين آثار دانشمندان اسلامي – ايراني به ويژه بزرگان شيعه را كه بيشتر همراه با ترجمه و يا مقدمه به يكي از زبانهاي خارجي بوده به جهان علم عرضه داشته و در طي آن از معروف ترين دانشمندان خارجي و داخلي استفاده كرده است، بلكه كتابخانه اي مجهز به مهمترين مراجع و مآخذ در زمينه هاي مختلف علوم و معارف اسلامي فراهم آورده است كه علماي حوزه و استادان دانشگاهها و طلاب و دانشجويان از آن استفاده مي كنند. نيز خدمات علمي خود را در اختيار مراكز علمي خارجي و داخلي قرار مي دهد و تاكنون مراكز علمي مهم كشور از نظام امانت دهي كتابخانه مؤسسه استفاده كرده اند.

در سال 1384، آقاي دكتر علي اكبر موسوي موحدي که براي بار دوم به معاونت پژوهشي دانشگاه منصوب گشته اند عنايت فراواني به فعاليتهاي علمي مؤسسه همچون سابق نشان دادند و ميزان كمك دانشگاه به مؤسسه را از سه ميليون تومان در سال به پنج ميليون افزايش دادند.

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مک گیل، تهران، ایران، 1386