• آدرس پستی مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گيل:

تهران، خیابان انقلاب، میان رازی و خارک، شماره 1076، طبقه هفتم، صندوق پستی 13145-133

  • تلفن تماس:

 66721332 و 66707213

  • دورنگار:

88002369

  • آدرس پست الکترونیکی:

iistmu(at)ut.ac.ir

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386